Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


эмблема каф.jpg 


 

Якісний склад викладачів, які забезпечують навчальний процес кафедри хімії в НТУ «Дніпровська політехніка», такий: докторів наук – 3 (2 – д-ра техн. наук, 1 – д-р біол. наук); канд. наук – 3 (канд. техн. наук за спеціальністю «Хімічні технології», канд. с.-г. наук за спеціальністю «Екологія», канд. хімічних наук за спеціальністю «Неорганічна хімія»); старший викладач; асистент.

     Кафедра останнім часом проводила наукові дослідження з такими напрямками:

    Дослідження і розробка технології комплексної переробки сировини з урахуванням мінімального впливу на навколишнє середовище.

    Розроблено і впроваджена безвідхідна технологія переробки золи теплових електростанцій, що забезпечує одержання вугільного концентрату і алюмосилікатну сировину регульованого складу.

   Розробка термодинамічного методу опису різноманітних технологічних процесів.

   Розроблено термодинамічний метод опису флотаційного процесу а також термодинамічний метод розрахунку екологічного впливу на середовище різноманітних процесів.

   Тематика опублікованих робота тісно пов'язана з науковою працею кафедри. Статті співробітників кафедри широко публікуються в різноманітних періодичних виданнях: збірниках наукових праць, технічних виданнях, тезах доповідей і ін.

На замовлення ДП «Науково-виробниче об’єднання «Павлоградський хімічний завод» була виконана наукова робота за темою «Розробка методичних матеріалів з визначення теплофізичних параметрів енергетичнихматеріалів та їх метрологічної оцінки на дериватографічному обладнанні». Номер договору на створення науково-технічної продукції № 040418-20-571120 від 21 грудня 2020 р.

Строк виконання роботи:  21.12.2020-31.03.2021 р.

Фінансування: 42000 грн (35000 грн, крім того ПДВ 7000 грн.).

Керівник роботи:зав. кафедрою хімії, д.т.н., проф. Свєткіна О.Ю.

Відповідальний виконавець: доц. каф. хімії Коверя А.С.

Лаборант: студент 161-19-1 Кириченко К.В.

В результаті роботи були виконані опрацювання режимів роботи дериватографічного обладнання на стандартних і робочих зразках, виконаний опис алгоритму роботи на обладнанні та обробки результатів досліджень. Підготовлені методичні матеріали відповідно до технічного завдання.© 2006-2023 Інформація про сайт