Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


./svetkina.JPGЗавідуючий кафедри Светкіна Олена Юрівна – хімік, викладач, доктор технічних наук, доцент.

Контакты:

Тел.: +38 (056) 373-08-54

E-mail: svietkina.o.y@nmu.one

Наукові напрями діяльності:

- термодинамічні дослідження властивостей реальних газів, рідин та твердих тіл;

- дослідження по збагаченню й утилізації різних систем з метою мінімального впливу на екологію.


 На теперішній час з 2016 р. на кафедрі хімії базується Науково-дослідна лабораторія аналітичних досліджень НТУ "Дніпровська політехніка" за наказами


При відкритті Катеринославського гірничого училища професор В.В. Курилов, учень Д.І. Менделєєва, створив лабораторію загальної хімії для підготовки гірничих інженерів з хімічних дисциплін. Вона розташовувалась спочатку в будинку колишнього Потьомкінського палацу, а потім з 1907 р. перемістилась в корпус № 2 (хімічний).

З 1907 р. були організовані лабораторії якісного, кількісного та гірничозаводського аналізу. Лабораторію фізичної хімії заснували в 1913-1914 рр. Л.В. Писаржевський, який до цього часу завідував лабораторією загальної хімії, якісного аналізу та фізичної хімії, і Ю.В. Коршун, який завідував лабораторіями якісного та гірничозаводського аналізу, а пізніше очолив кафедру органічної та аналітичної хімії.

З хімічної школи, створеної у Дніпропетровському гірничому інституті, вийшло багато видатних хіміків, які внесли помітний вклад в розвиток хімії. Л. В. Писаржевський виховав десятки учнів, які продовжували і продовжують розвивати його ідеї в галузі електронної хімії, хімії ізотопів, каталізу. Серед них – член-кореспондент і академік О. І. Бродський, член-кореспондент С. З. Рогинський, академік В. О. Ройтер, професори В. Ф. Стефановський, Ф. І. Березовська, Б. Я. Даін, М. В. Поляков та ін.

Призначення кафедри – викладання загальноосвітніх (хімія, хімія загальна та фізична) та спеціальних дисциплін (технічний аналіз мінеральної сировини, хімія вугілля, хімія речовинного складу). Вивчення хімічних дисциплін спрямовано на створення цілісного уявлення про процеси та явища, що відбуваються у неживій природі, можливості сучасних наукових методів пізнання природи. На кафедрі 3 професори, 3 доценти, 1 старший викладач, 1 асистент.

Дисципліни які читаються на кафедрі:

1. Аналітична xiмія – фундаментальна xiмічна наука про методи визначення якісного i кількісного складу сполук та їх сумішей, а також встановлення хімічної структури речовин. Дисциплина складається:

     1) якісний аналіз. Способи виконання аналітичних реакцій («мокрий», «сухий»). Макро-, напівмікро-, мікро- і ультрамікроаналіз. Аналітичні реакції (зовнішній ефект). Розподіл катіонів і аніонів на аналітичні групи за сульфідною і кислотно-лужною класифікацією. Характеристики чутливості аналітичних реакцій.

     2) кількісний аналіз. Способи вираження концентрації речовин (процентна, молярна, нормальна, титр). Поняття хімічний еквівалент сполуки. Головні етапи хімічного аналізу. Підготовка речовини до аналізу. Середня проба. Методи переведення в розчин малорозчинних матеріалів. Сплавлення. Мінералізація органічних речовин. Концентрування. Маскування. Аналітичний сигнал. Методи аналізу: хімічні, фізико-хімічні і фізичні.

        3) технічний аналіз. Лабораторний курс який включає: визначення вологи палива, визначення зольності, визначення летких речовин, визначення сірки, визначення спікливості та теплоти згорання вугілля.

2. Органічна хімія – це наука, яка вивчає сполуки карбону з іншими хімічними елементами, закони їх утворення і перетворення. Курс органічної хімії складається з лекцій, на яких розглядаються питання добування і використання органічних речовин, їх фізичні та хімічні властивості й лабораторних робіт, які призначені для більш повного і глибокого оволодіння методами синтезу органічних речовин, їх очистки та ідентифікації.

3. Хімічні процеси перетворення енергії в елементах систем відновлюваної енергетики. Це дісциплина, яка ознайомлює з фізико-хімічними основами процесів прямого претворення хімічної енергії в електричну за допомогою окисно-відновних реакцій, а також вивчення фізико-хімічних основ механізма отримання та використання біотоплива. В задачи курса входит вивчення основ роботи сучасних хімічних джерел електричної енергії, а також способів її акумулювання. 

4. Фізична та колоїдна хімія - вивчає загальні закономірності хімічних явищ, широко використовуючи при цьому фізичні закони й методи дослідження. Вивчають умови практичного здійснення хімічних процесів, теоретичні методи обчислення виходу продуктів реакції, способи отримання нових матеріалів. Спираючись на дослідні дані хімічних дісциплін, фізична хімія узагальнює їх, виводить з них закономірності та сприяє розвитку хімічних наук та технологій.

5. Хімія - курс який включає: основи атомно-молекулярні теорії, будови атомів, застосування теорії енергетики хімічних реакцій, відомості хімічної кінетики та рівноваги, основні характеристики розчинів неелектролітів та електролітів, гідролізу солей, електрохімії. Це курс лекцій та практичних занять згідно з програмою бакалаврів.

Наукова діяльність здійснюється за напрямками:

- розробка сорбентів багатоцільового призначення із зол ТЕЦ, переробка відходів ТЕЦ;

- одержання матеріалів із заданними фізико-хімічними властивостями шляхом механічної активації;

- дослідження збагачення й утилізації різних систем з метою мінімального впливу на екологію, селективна коагуляція вугільних та марганцевих суспензій;

– розробка заходів в галузі біоенергетики та ресурсозбереження у гірничодобувній промисловості, формування комплексного підходу використання біотехнологій в у промисловому виробництві;

– оптимізація хімічних методів зниження техногенного навантаження на довкілля шляхом комплексного використання біологічно активних речовин.

© 2006-2022 Інформація про сайт