Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Свєткіна Олена Юріївна
(доктор технічних наук, професор)

Свєткіна Олена Юріївна у 1981 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Хімія” і отримала кваліфікацію хіміка, викладача. У 1985 році захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю 02.00.15 – Хімічна кінетика і каталіз.

У 2015 році захистила докторську дисертацію. З 2015 року завідувачка кафедри хімії.

На посаді професора Свєткіна О.Ю. викладає дисципліни: “Загальна хімія ”, “Фізична хімія ”, “Технологія каталізаторів, інгібіторів та ініціаторів” та інші, читає лекції, веде практичні і лабораторні заняття, приймає заліки та екзамени по викладеним дисциплінам, готує студентів до участи Всеукраїнських олімпіадах з хімії та студентських наукових конференціях.

Кількість публікацій Свєткіной О.Ю. складає 91 друкованих робіт.Горова Алла Іванівна
(доктор біологічних наук, професор)

Горова Алла Іванівна (1938 р.н.). В 1961 р. закінчила Московську сільськогосподарську академію ім. К.А. Тімірязєва. В 1969 р. захистила кандидатську дисертацію за спеціальністю "Ботаніка" та здобула ступінь кандидата біологічних наук. В 1985 р. захистила докторську дисертацію.

В університеті працює професором кафедри екології з 1998 р., в 2001 р. отримала вчене звання професора кафедри екології, 2001-2017 р. обіймала посаду завідувача кафедри екології. З 2017 р. працює професором кафедри хімії.

Член спеціалізованих рад Д 26.562.02 та Д 08.080.04 з захисту дисертацій. Член Науково-методичної комісії з Екології МОН України.

Горова А.І. є академіком Української екологічної академій наук та академіком трьох Міжнародних академій. Член Національної комісії з радіаційного захисту населення України при Верховній Раді України.

За свою професійну діяльність професор Горова А.І. підготувала 8 кандидатів наук. Має понад 300 наукових та методичних праць, зокрема - шість монографій.

Основні напрями наукової діяльності:

– розробка методології еколого-соціального моніторингу стану об’єктів довкілля та здоров’я населення із застосуванням цитогенетичних та біофізичних методів дослідження;

– ранжування території за рівнем токсико-мутагенного фону і станом здоров’я населення та картографічна візуалізація за інтегральними показниками;

– розробка біотехнологічних методів захисту та відновлення стану об'єктів навколишнього середовища на основі застосування.Штеменко_фото.jpg

Штеменко Наталія Іванівна
(доктор біологічних наук, професор)

Штеменко Наталія Іванівна (1954 р.н.) – доктор біологічних наук, професор, старший науковий співробітник.

У 1976 році закінчила Дніпропетровський державний університет за спеціальністю “Хімія” і отримала кваліфікацію хіміка, викладача. У 1981 році захистила кандидатську дисертацію за темою «Синтез циклопропантрикарбонових кислот в умовах міжфазного каталізу» за спеціальністю – Органічна хімія. У 1987 році отримала вчене звання старшого наукового співробітника за спеціальністю біоорганічна хімія, хімія природних і фізіологічно активних сполук.

У 1994 р. захистила докторську дисертацію у Київському університеті ім. Т. Шевченка за темою “Амінокислотний та ліпідний обмін кукурудзи різних генотипів” за спеціальністю 03.00.04 – Біохімія.

Працювала в ДДУ на посадах: старший науковий співробітник, доцент, професор кафедри фізіології рослин. З 1996 р. по 2015 р. – завідувач кафедри біофізики та біохімії ДДУ. З 2017 р. професор кафедри хімії Технічного університету «Дніпровська політехніка».

Кількість публікацій Штеменко Н.І. складає 434 друкованих робіт, серед яких підручник з грифом МОНУ, методичні матеріали, статті в українських фахових виданнях і за кордоном, статті, цитовані в наукометричній базі Скопус, тези доповідей на конференціях різного рівня.Лисицька Світлана Майорівна
(кандидат сільськогосподарських наук, доцент)

Лисицька Світлана Майорівна , доцент кафедри хімії Національного гірничого університету, кандидат сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16. - eкологія, наукове звання - доцент кафедри біотехнології, Дніпро, пр. Д. Яворницького, 19, корп. 2; (095)909-61-61.

e-mail: lsvet49@mail.ru Svitlana Lysytska, National Mining University, Dnipropetrovs'k, Ukraine

Закінчила Дніпропетровський державний хіміко-технологічний інститут у 1971 р., факультет високомолекулярних сполук, хімік-технолог. По закінченні протягом 27-ми років працювала науковим співробітником проблемної наукової лабораторії УДХТУ за напрямком «Переробка рослинних полімерів». З 2001 р. працювала викладачем кафедри біотехнології УДХТУ. Захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 03.00.16. – eкологія. Отримала наукове звання «доцент кафедри біотехнології». На кафедрі хімії ДВНЗ «Національний гірничий університет» працює обраною за конкурсом з 2009 р.

Наукові дослідження стосуються екологізації технологічних процесів за допомогою біохімічних та хімічних методів відновлення антропогенно порушенних природних та штучних систем, мінімізації техногенного навантаження на компоненти довкілля.

Автор понад 200 наукових публікацій, співавтор 4-х монографій, 3-х навчальних посібників, навчально-методичної літератури, 2-х деклараційних патентів України.

Напрями наукової діяльності:

– оптимізація методів зниження техногенного навантаження на довкілля шляхом комплексного використання поверхнево-активних речовин;

– очищення промислових стічних вод хімічними та біохімічними методами;

– формування комплексного підходу використання хімічних та біотехнологій у промисловому виробництві;

–розробка заходів ресурсозбереження за допомогою хімічних та біохімічних методів у гірничодобувній промисловості.Коверя Андрій Сергійович

(кандидат технічних наук, доцент)

Коверя Андрій Сергійович у 2004 році закінчив Національну металургійну академію України за спеціальністю «Хімічна технологія палива і вуглецевих матеріалів».

У 2012 році захистив кандидатську дисертацію за спеціальністю 05.17.07 «Хімічна технологія палива і паливно-мастильних матеріалів». На кафедрі хімії працює з 2017 р.

Читає лекції і проводить лабораторні та практичні заняття з курсів «Загальна хімічна технологія», «Хімія», «Фізічна та колоїдна хімія».

Автор більше 60 наукових публікацій, двох монографій, одна закордонного видавництва англійською мовою, 6 розділів колективних монографій, 4 патентів України, 18 навчально-методичних робіт, учасник міжнародних конференцій.

Основні напрями наукової діяльності:

- вивчення властивостей вугілля, нафти та газу, та інших вуглецевих матеріалів;

- використання біомаси для отримання вуглецевих палив і відновників;

- отримання і аналіз вуглецевих наноматеріалів.Нетяга фото.jpg

Нетяга Ольга Борисівна
(старший викладач)

Нетяга Ольга Борисівна працює на посаді старшого викладача кафедри хімії. Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за фахом «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості» в 1981 р.

Читає лекції і проводить лабораторні та практичні заняття з курсів «Хімія», «Аналітична хімія», «Технічний аналіз мінеральної сировини».

Має 33 наукових робіт і методичних вказівок, серед них 4 авторських свідотств і 3 патенти України. Є співавтором посібника «Хімія» (частина I та II), виданого в НГУ.Тарасова_фото.jpg

Тарасова Ганна Володимирівна
(асистент)

Тарасова Ганна Володимирівна працює на посаді асистента кафедри хімії з 2000 року. Закінчила Дніпропетровський хіміко-технологічний інститут за фахом «Технологія рекуперації вторинних матеріалів промисловості» в 1984 р.

Проводить лабораторні та практичні заняття з курсів «Хімія» та «Технічний аналіз мінеральної сировини».

Є співавтором посібника «Хімія», виданого в НГУ в 2010 р. та десяти методичних вказівок для проведення лабораторних робіт та самостійної підготовки студентів.


Наводимо Вам список реєстраційних номерів на сайті orsid . org викладачів кафедри хімії:

№ з/п

ПІБ

Реєстраційний номер

1.

Свєткіна Олена Юріївна

https://orcid.org/0000-0003-0857-8037

2.

Горова Алла Іванівна

https://orcid.org/0000-0002-6692-9053

Scopus Author ID: 20734196800

3.

Штеменко Наталія Іванівна

https://orcid.org/0000-0002-5152-7270 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?

authorId=6602453237


4.

Лисицька Світлана Майорівна

https://orcid.org/0000-0001-9663-2616

5.

Коверя Андрій Сергійович

https://orcid.org/0000-0001-7840-1873

6.

Тарасова Ганна В олодимирівна

https://orcid.org/0000-0003-3751 - 9462

7.

Нетяга Ольга Борисівна

https://orcid.org/0000-0001-7122-7243

Ідентифікаційні номери за базою даних Researcher ID

співробітників факультету

П.І.Б. вченого

Кафедра

Ідентифікаційний номер за

Researcher ID

1.

Свєткіна О.Ю.

хімії

ResearchID: B-6795-2019

2.

Лисицька С.М.

хімії

ResearchID: B-8078-2019

3.

Коверя А.С.

хімії

ResearchID: E-4329-2016

4.

Нетяга О.Б.

хімії

ResearchID: В-7387-2019

5.

Тарасова Г.В.

хімії

ResearchID: B-8064-2019

6.

Горова А .І.

хімії

ScopusAuthor ID: 20734196800

 

© 2006-2020 Інформація про сайт