Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кожен повинен мати цiлiсне уявлення про процеси та явища, що вiдбуваються у неживiй природi, розумiти можливостi сучасних наукових методiв пiзнання природи й володiти ними на рiвнi, необхiдному для вирiшення завдань, якi виникають при виконаннi професiйних функцiй.

Бакалавр повинен знати:

 • основнi поняття, закони та моделi хiмiчних систем, реакцiйної здатностi речовин, хiмiчної iдентифiкацiї, екологiї;
 • методи теоретичного та експериментального дослiдження у хiмiї, екологiї.
 • будову речовини; будову атома; квантовi числа, порядок заповнення атомних орбiталей; перiодичну система елементiв Д.I.Менделеєва; хiмiчний зв'язок; будову молекули.
 • енергетику хiмiчних процесiв; внутрiшню енергiю, ентальпiю, ентропiю, закон Гесса, енергiю Гiббса; умови спонтанного протiкання хiмiчних процесiв.
 • хiмiчну кiнетику i рiвновагу; константу швидкостi хiмiчної реакцiї, константу рiвноваги; енергiю активацiї; каталiз ланцюгової реакцiї; поверхневi явища.
 • розчини, закони Вант Гоффа i Рауля; дисоцiацiю води; теорiю кислот та основ.
 • електрохiмiчнi процеси; електроднi потенцiали; рiвняння Нерста; електролiз, корозiю.
 • хiмiю елементiв; охорону навколишнього середовища.
 • Бакалавр повинен умiти:

 • застосовувати теорію до практичних задач, вирішувати типові задачі;
 • користуватись навчальною, методичною, довідковою літературою з дисципліни
 • Бакалавр повинен знати та умiти використовувати фiзико-хiмiчнi властивостi гiрських порiд та грунтiв, методи оцiнки їх змiн пiд впливом зовнiшнiх чинникiв.

  © 2006-2023 Інформація про сайт