Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Асистент Тарасова Г.В. (2017–2021 р.р.)

Tarasova, Hanna

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57203935678

57203935678

  Викладає дисципліни:

Хімія, Загальна та неорганічна хімія, Органічна хімія, Теоретичні основи процесів горіння, Хімічна кінетика

Delivers the Courses:

Chemistry, General and Inorganic Chemistry, Organic Chemistry, Theoretical Fundamentals of Combustion Processes, Chemical Kinetics


Стажування: Строк підвищення кваліфікації (стажування) з "14" березня 2019 року по "30" квітня 2019 року відповідно до наказу від "14" березня 2019 року № 119–К

 Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації (стажування)

Програма підвищення кваліфікації виконана в повному обсязі, 4 кредити ЄКТС. Довідка про підсумки стажування №33-36-28 від 02.05.2019, виданий ДВНЗ «УДХТУ»

 

Наукометрична база:

1. Svietkina O.,  Tarasova H., Netiaha O., Lysytska S. Ash as an alternative source of raw materials. E3S Web Conf. : 16 October 2018. – 2018. – V. 60. – Published online Ukrainian School of Mining Engineering. DOI: https://doi.org/10.1051 /e3sconf/20186000026

Монографії

1. Svietkina O.Yu., Tarasova H.V., Netyaga O.B. Utilization of coal waste in sorbents of water purification from radionuclides // Innovative development of resource-saving technologies for mining. Multi-authored monograph. - Sofia: Publishing House “St.Ivan Rilski”, 2018. – Р. 330-354. ISBN 978-954-353-351-0

2. Svietkina O.Yu., Tarasova H.V., Netyaga O.B. Development of methods for preparing fly ash for separation by activation // Topical issues of resource-saving technologies in mineral mining and processing. Multi-authored monograph. – Petroșani, Romania: UNIVERSITAS Publishing, 2018. – P. 111 – 135. ISBN 978-973-741-585-1.

Статті фахові вітчизняні:

1. Фізико-механічні особливості в’яжучих матеріалів на основі відходів ТЕС Свєткіна О.Ю., Нетяга О.Б., Тарасова Г.В. Вісник НТУ «ХПІ». Серія: Хімія, Хімічна технологія та екологія.–Х.:НТУ»ХПІ», 2016. – №22 (1194). – С. 177-182. – Бібліогр.: 6 назв. – ISSN 2079-0821

2. Отримання сорбентів багатоцільового призначення на основі переробки відходів ТЕС/Тарасова Г.В., Свєткіна О.Ю., Нетяга О.Б.Chemical Technology and Engineering (Хімічна технологія та інженерія): збірник тез доповідей Міжнародної науково-практично їконференції., м. Львів. –Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2017. – с. 380- 381

3. «Methods of Obtaining and Physicochemical Properties of Modified Carbonaceous Sorbents» O. Svietkina, O. Netiaga, H. Tarasova, I. Ustymenko and E.C. Cabana Actual Challenges in Materials Science and Processing Technologies II, 2021 ISBN(softcover): 978-3-0357-1883-6 ISBN(eBook): 978-3-0357-3883-4 р.117-127

4. SVIETKINA O., NETYAGA O., TARASOVA H. ASH AS AN ALTERNATIVE RESOURCEOF RAW MATERIALS //3 nd International Scientific and Technical Internet Conference“Innovative development of resource-saving technologies and sustainable use ofnatural resources”. Book of Abstracts. - Petroșani, Romania: UNIVERSITASPublishing, 2020. –P.170.

 

Методична робота

Навчальні посібники:

1. Основи технічного аналізу вугілля : навч. посіб. / О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова, С.М. Лисицька; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро : НГУ, 2017. – 111 с. ISBN 978-966-350-657-9.

2. Хімія: тестові завдання: навч. посіб. / Свєткіна О.Ю., Нетяга О.Б., Тарасова Г.В., Лисицька С.М. ; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро : НТУ «ДП», 2019. – 165 с.

 

МР

1. Методичні рекомендації до самостійного розв'язування задач з дисципліни «Аналітична хімія»  студентами спеціальності 161 «Хімічні технології та інженерія» / О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т«Дніпровська політехніка»– Д.: НТУ «ДП», 2020. – 30 с.

2. Реакції розкладу вибухових речовин. Методичні рекомендації для самостійного вивчання теми  з дисципліни «Основи хімії енергонасичених речовин» для студентів спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія /     О.Ю. Свєткіна, Є.Б. Устименко, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова.– Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 20 с.

3. Фізико-хімічні методи аналізу. Методичні рекомендації до виконання лабораторної робіт за темою «Інструментальні методи аналізу» з дисципліни студентами спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія»  та 132 «Матеріалознавство». Упоряд.: О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020. – 33 с.

4. Хімічна кінетика і рівновага.  Методичні рекомендації до самостійного вивчення теми з дисципліни “Теоретичні основи процесів горіння, хімічна кінетика”  студентами спеціальності 161  Хімічні технології та інженерія  О.Ю. Свєткіна, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова; М-во освіти і науки України, НТУ «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП»2020. – 33 с.

 5. Загальна та неорганічна хімія. Методичні матеріали до виконання індивідуальних завдань з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 091 «Біологія». Частина 1 / О.Ю. Свєткіна, О.Б.Нетяга, Г.В. Тарасова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 . – 21 с.

6. Неорганічна хімія Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни на тему: «Хімія елементів»  СвєткінаО.Ю. Нетяга О.Б., Тарасова Г.В.М-во освіти і науки України, Нац. гірн.  ун-т.– Дніпро: НГУ, 2017. – 26 с.

7. Кількісний аналіз. Методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт з дисципліни „Аналітична хімія” студентами спеціальності 161 Хімічні технології та інженерія/О.Ю.СвєткінаО.Б. Нетяга, Г.В.Тарасова М-во освіти і науки України, Нац. техн  ун-т «Дніпровська політехніка» –Дніпро: НТУ «ДП», 2020. – 32 с.

 8. Фізико-хімічні методи аналізу. Методичні рекомендації до виконання лабораторної роботи «Мікроскопічний метод дослідження металів і сплавів» здисципліни студентами спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія» та 132 «Матеріалознавство». Упоряд.: О.Ю. Свєткіна, А.С. Коверя, О.Б. Нетяга, Г.В. Тарасова. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2020 – 18 с.

9. Загальна та неорганічна хімія. Методичні матеріали до виконання індивідуальних завдань з дисципліни для студентів денної та заочної форм навчання спеціальностей 161 «Хімічні технології та інженерія», 091 «Біологія». Частина 2 / О.Ю. Свєткіна, О.Б.Нетяга, Г.В. Тарасова; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка» – Дніпро : НТУ «ДП», 2021 . – 17 с.

10. Chemistry. Methodical instructions and tasks for self-work on the discipline for students of all specialties in two parts. P. 2 / O. Y. Svietkina, O.B. Netyaga, H.V. Tarasova; Ministry of eduk. and sien of Ukrain, National Technical University "Dniprovska Polytechnic". – Dnipro : NTU “DP”, 2018–20 p

11. Chemistry. Methodical instructions and tasks for self-work on the discipline for students of all specialties in two parts. P. 1 / O. Y. Svietkina, O.B. Netyaga, H.V. Tarasova; Ministry of eduk. and sien of Ukrain, National Technical University "Dniprovska Polytechnic". – Dnipro: NTU «DP», 2018 –22 p

12. Chemistry. Methodical recommendations for the implementation of laboratory work on discipline / O. Y. Svietkina, O.B. Netyaga, H.V. Tarasova; Ministry of eduk. and sien of Ukrain, National Technical University "Dniprovska Polytechnic". – Dnipro: NTU «DP», 2018. – 27 p.

13. Basic concepts and laws of chemistry. Guidelines and objectives for  self-study  courses  for  students  in  all specialties / O. Y. Svietkina, O.B. Netyaga, G.V. Tarasova; Ministry of eduk. and sien of Ukrain, Nation. min. univer. – D.:, NMU, 2016. –20 p.

© 2006-2022 Інформація про сайт