Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

доцент кафедри хімії Овчаренко Аліна Олександрівна (2021 р.)


Ovcharenko, Alina

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57206889278

57206889278

Викладає дисципліни:

Загальна та неорганічна хімія, Основи технології виробництва енергонасичених композиційних матеріалів, Контроль та керування хіміко-технологічними процесам.

Delivers the Courses:

General and Inorganic Chemistry, Fundamentals of technology for the production of energy-saturated composite materials, Control and management of chemical-technological processes.

Стажування: ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури», кафедра фундаментальних і природничих дисциплін з 08.10.2021 р. до 08.04.2021 р.; довідка про підсумки стажування № 76/21 від 08.04.2021, загальний обсяг - 6 кредити ЄКТС.

Наукометрична база:

1. Овчаренко А. О. Синтез кластерних сполуки диренію(ІІІ) з треоніном / А. О. Овчаренко, О. A. Голиченко, О. В. Штеменко // Вопросы химии и химической технологии. – 2019. – № 1. – С. 42-48.

2. Овчаренко А. О. Гідроліз комплексної сполуки ренію(ІІІ) з β-аланіном / А.О. Овчаренко, О.В. Величко, О.А. Голіченко, О.В. Штеменко // Вопросы химии и химической технологии. – 2020. – № 4. – С. 115-120.

Роман* - дівоче прізвище Овчаренко

3. Гусак Ю.В. Синтез та стійкість у водних розчинах кластерних сполук диренію(ІІІ) з ізолейцином, серином та проліном / Ю.В. Гусак, А.О. Овчаренко, О.А. Голіченко, О.В. Штеменко // Вопросы химии и химической технологии. – 2020. – № 6. – С. 38-43. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2020-133-6-38-43

         4. Holichenko O.A. Interaction of dirhenium(III) tryptophan complex compound with dna and protein / O.A. Holichenko, N.I. Shtemenko, A.A. Ovcharenko, A.V. Shtemenko // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii, 2021, No. 4, pp. 35-40. http://dx.doi.org/10.32434/0321-4095-2021-137-4-35-40

 

Патенти:

1. Пат. 118048 Україна, МПК (01.2018) С07F 13/00. Спосіб одержання цис-тетрагалогеноді-m-амінокарбоксилатів диренію(ІІІ) [Текст] / Штеменко О. В., Голіченко О. А., Овчаренко А. О. (Україна); заявник  та патентовласник Державний вищий навчальний заклад „Укр. держ. хім. – техн. ун-т”. – № а 2016 11813; заявл. 22.11.2016; опубл. 12.11.2018, бюл. № 21.

 

Статті фахові вітчизняні:

1. Roman A. A. Complex compound of dirhenium(III) with methionine / A. A. Roman, E. V. Zinchenko, A. A. Golichenko, A. V. Shtemenko // Voprosy khimii i khimicheskoi tekhnologii. – 2014. – Vol. 3. – Р. 15-18.

2. Golichenko A. A., Synthesis of the dirhenium(III) cluster compound with cysteine / A. A. Golichenko, A. A. Ovcharenko, N. I. Shtemenko, A. V. Shtemenko // Украинский химический журнал. – 2016. – Т. 82. – № 7. – С. 34-39.

 

Міжнародні конференції:

1. Роман А. О. Дослідження взаємодії та властивостей тетра-N-бутиламоній октахлородиренату(ІІІ) з гістидином, триптофаном та метіоніном / А. О. Роман, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко // VІІ Міжнар. наук.-техн. конф. : тези допов. VІІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології. – Дніпропетровськ. – 2015. С. 58.

2. Гусак Ю. В. Синтез та властивості комплексної сполуки диренію(ІІІ) з ізолейцином / Ю. В. Гусак, А. О. Овчаренко, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко // XXI Міжнар. конф. : тези допов. XXI Міжнародна конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Сучасні проблеми хімії». – Київ. – 2020. С.78.

3. Роман А. О. Синтез, будова та властивості галогенокарбоксилатів диренію(ІІІ) з гістидином / А. О. Роман, Є. В. Зінченко, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко // VІ Міжнар. наук.-техн. конф. : тези допов. VІ Міжнародної науково-технічної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні технології». – Дніпропетровськ. – 2013. С. 96.

 

Всеукраїнські конференції:

1. Зінченко Є.В. Синтез, будова та властивості галогенокарбоксилотів диренію(ІІІ) с гістидином / Зінченко Є.В., Роман А.О., Голіченко О.А. // ΧІ Всеукраїнська конференція молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії. – Дніпропетровськ. – 2013. С. 48.

2. Роман А. О. Дослідження взаємодії тетра-N-бутиламоній октахлородиренату(ІІІ) з іоногенними амінокислотами / А. О. Роман, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко // Всеукр. наук.-практ. конф. : тези допов. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Фізіолого-біохімічні і технологічні аспекті охорони навколишнього середовища». – Мелітополь. – 2013. С. 86.

3. Зінченко Є. В. Взаємодія цис-тетрахлороди-µ-карбоксилата диренія(III) з метіоніном / Є. В. Зінченко, А. О. Роман, О. А. Голіченко // ΧІІ Всеукр. конф. : тези допов. ΧІІ Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань сучасної хімії. – Дніпропетровськ. – 2014. С. 57.

4. Овчаренко А. А. Кластерна сполука біс-ацетонітрил-цис-тетрахлороди-μ-треонінатодиреній(III) хлорид / А. А. Овчаренко, A. A. Голиченко, А. В. Штеменко  // ΧІІI Всеукр. конф. : тези допов. ХІІI Всеукраїнської конференції молодих вчених та студентів з актуальних питань хімії. – Харків. – 2018. С. 66.

6. Овчаренко А. О. Синтез нової кластерної сполуки біс-ацетонітрил-цис-тетрахлороди-μ-тирозинатодиреній(III) хлориду / А. О. Овчаренко, О. A. Голіченко, О. В. Штеменко // XX Укр. конф. з неорг. хім. : тези допов. XX Укр. конф. з неорг. хім. за участю закордонних учених. – Дніпро. – 2018. С. 43.

7. Овчаренко А. А. Синтез та антирадикальна активність цис-тетрахлороди-µ-амінокарбоксилатів диренію(III) / А. А. Овчаренко, Ю. В. Гусак, A. A. Голиченко, А. В. Штеменко // ХVІI Наук. конф. : тези допов. ХVІI Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2019». – Львів. – 2019. С. У13.

8. Гусак Ю. В. Синтез та дослідження стійкості у водному розчині тетрахлоро-ди-μ-гліцил-лейцинатодиреній (ІІІ) хлориду / Ю. В. Гусак, А. О. Овчаренко, О. А. Голіченко, О. В. Штеменко // ХVІIІ Наук. конф.: тези допов. ХVІIІ Наукова конференція «Львівські хімічні читання – 2021». – Львів. – 2021. С. З9.

 

Методична робота

         1. Методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів з дисципліни «Загальна та неорганічна хімія» до теми «р-елементи ІІІ групи Періодичної системи» за освітнім рівнем бакалавр для студентів спеціальностей для студентів спеціальностей 102 Хімія, 132 Матеріалознавство 161 Хімічні технології та інженерія, 162 Біотехнологія та біоінженерія, 181 Харчові технології, 186 Видавництво та поліграфія,226 Фармація, промислова фармація, 263 Цивільний захист / Укл.: О.А. Голіченко, О.В. Берзеніна, А.О. Овчаренко, Л.О. Хмарська. – Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020 - 61c.

© 2006-2022 Інформація про сайт