Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Зміст дисципліни та розподіл часу за видами занять

 

Модулі

 

Компетенції

(з використанням матеріалу модуля студент повинен уміти)

 

 

 

Змістові модулі

Розподіл часу

аудиторний

Самостійна робота робота

загальний

  1

2

3

4

5

6

 

Мати цiлiсне уявлення про процеси та явища,  що вiдбуваються у неживiй природi,  розумiти можливостi сучасних наукових методiв пiзнання природи й володiти ними на рiвнi, необхiдному для вирiшення завдань, якi виникають при виконаннi професiйних функцiй.

 

Знати:

     - основнi поняття,  закони та моделi хiмiчних систем, реакцiйної здатностi речовин, хiмiчної iдентифiкацiї, екологiї;

     - методи теоретичного та експериментального дослiдження у хiмiї, екологiї.

     - будову речовини;  будову атома;  квантовi числа,  порядок

заповнення атомних  орбiталей;  перiодичну  система  елементiв

Д.I.Менделеєва; хiмiчний зв'язок; будову молекули.

     .

 

Лекції – 1 семестр, 1,2 чверть

(1…16 тижні)

Аудиторні 4 години на тиждень

 

96

 

 

110

 

 

216

 

1. ВСТУПНА ЛЕКЦІЯ. Основні поняття хімії ( елемент, атом, молекула, іон, еквівалент тощо). Основні закони хімії (закони збереження маси, сталості складу, кратних відношень, закон еквівалентів, а також газові закони – закон об’ємних відношень Ґей-Люссака і закон Авоґадро)

 

 

 

2. БУДОВА АТОМА

Будова атомного ядра Ізотопи. РадіоактивністьЕлектронні рівні і підрівні. Квантові числа. Атомні орбіталі Принцип Паулі. Правила і порядок заповнення атомних орбіталей. Будова багатоелектронних атомів

 

 

 

 

3.  Хімічний зв’язок

Суть хімічного зв’язку. Основні типи і характеристики хімічного зв’язку. Ковалентний, іонний, металічний, водневий зв’язки. Енергія зв’язку Метод валентних зв’язків Уявлення про метод молекулярних орбіталей Утворення ковалентного зв’язку Полярний зв’язок, електричний момент диполя Гібридизація й гібридні орбіталі Будова та властивості найпростіших молекул

 

 

 

 

4.ЕНЕРГЕТИКА ХІМІЧНИХ ПРОЦЕСІВ Енергетичні ефекти хімічних реакцій. Внутрішня енергія та ентальпія. Термохімія. Закони Гесса. Стандартна ентальпія утворення хімічних сполук Ентропія та її зміни при хімічних процесах. Стандартна енергія Гіббса. Утворення хімічної сполуки Умови хімічної рівноваги

 

 

 

 

 

- енергетику хiмiчних  процесiв;  внутрiшню  енергiю,   ентальпiю, ентропiю, закон Гесса, енергiю Гiббса; умови спонтанного протiкання хiмiчних процесiв

      - хiмiчну кiнетику   i   рiвновагу;  константу  швидкостi

хiмiчної реакцiї,  константу рiвноваги; енергiю активацiї; ка-

талiз ланцюгової реакцiї; поверхневi явища.

      - розчини, закони Вант Гоффа i Рауля;  дисоцiацiю води; те-

орiю кислот та основ.

      - електрохiмiчнi процеси;  електроднi потенцiали;  рiвняння

Нерста; електролiз, корозiю.

      - хiмiю елементiв; охорону навколишнього середовища.

 

 

Умiти:

застосовувати теорію до практичних задач, вирішувати типові задачі;

користуватись навчальною, методичною, довідковою літературою з дисципліни

 

 

Знати та умiти використовувати:

 - фiзико-хiмiчнi властивостi гiрських порiд та грунтiв, 

 

 

методи оцiнки їх змiн пiд впливом зовнiшнiх чинникiв;

 

5. ХІМІЧНА КІНЕТИКА. Гомогенні та гетерогенні системи

Швидкість гомогенної хімічної реакції та її залежність від концентрації і температури. Константа швидкості реакції

Енергія активації. Гомогенний каталіз. Ланцюгові реакції

Фізичні методи прискорення реакцій. Гетерогенний каталіз

 

 

 

 

6. РІВНОВАГА В ГОМОГЕННИХ ТА

ГЕТЕРОГЕННИХ СИСТЕМАХ

Хімічна рівновага в гомогенних системах. Константа хімічної рівноваги та її зв’язок з термодинамічними функціями

Зміщення рівноваги. Принцип Ле-Шательє, його значення для процесів

Хімічна рівновага в гетерогенних системах. Фазова рівновага і правило фаз

 

 

 

 

7. РОЗЧИНИ

Типи розчинів. Способи вираження концентрації розчинів Закони ідеальних розчинів. Сильні й слабкі електроліти. Властивості розчинів електролітів.

 

 

 

 

8. ЕЛЕКТРОЛІТИЧНА ДИСОЦІАЦІЯ ВОДИ. Водневий показник середовища. Іонні реакції у розчинах

Гідроліз солей. Дисоціація комплексних сполук. Теорія кислот та основ

 

 

 

 

9. ОКИСЛЮВАЛЬНО-ВІДНОВНІ ПРОЦЕСИ. Визначення. Класифікація. Складання рівнянь окислювально-відновних реакцій

 

 

 

 

10. ГАЛЬВАНИЧНІ ЕЛЕМЕНТИ. ЕРС та її вимірювання. Електродні потенціали. Рівняння Нернста. Стандартний водневий електрод і воднева шкала потенціалів

 

 

 

11. Електроліз. Електродні процеси. Послідовність електродних процесів

Електрична поляризація. Вихід за струмом. Практичне застосування електролізу

 

 

 

 

12. ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ПРОЦЕСИ В ЕЛЕКТРОТЕХНІЦІ Хімічні джерела струму. Акумулятори. Паливні елементи Електрохімічні генератори. Електрохімічні перетворювачі Здобування і властивості електропокриттів

 

13. КОРОЗІЯ. Корозія й захист металів та сплавів.Основні типи корозії. Хімічна корозія. Електрохімічна корозія. Корозія під дією блукаючих струмів.Методи захисту від корозії: легування, електро-хімічний захист, захисні покриття, інгібітори корозії

 

 

 

 

 

© 2006-2020 Інформація про сайт